Gedenkplekken.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Geloof & Begraafplaatsen

 

De uitvaart krijgt in Nederland steeds meer een persoonlijk karakter. Daardoor is ook meer ruimte gekomen voor gebruiken uit verschillende culturen en geloofsovertuigingen. Dit vereist meestal een aantal aanpassingen. Bijvoorbeeld bij begraafplaatsen en crematoria. Tegelijk moeten traditionele gebruiken ook aangepast worden zodat ze binnen de wet blijven. De multiculturele samenleving zorgt hiermee voor nieuwe rituelen en mogelijkheden. En deze kunnen op hun beurt weer nieuwe impulsen geven aan de invulling van een (persoonlijke) uitvaart.

Islam

De meeste moslims die in Nederland leven worden in het land van herkomst begraven. Eeuwige grafrust is een van de belangrijkste tradities binnen het Islamitisch geloof. Hierin zit dan ook de reden dat de meeste moslims zich in het buitenland laten begraven. Men is bang dat de graven in Nederland in de toekomst toch worden geruimd. Een begrafenis in het land van herkomst is vanwege de transportkosten nogal kostbaar.

Daarom zijn er inmiddels ook in Nederland diverse islamitische begraafplaatsen, vaak als onderdeel van een openbare begraafplaats. Moslims mogen zich na hun dood niet laten cremeren

Een voorbeeld van een Islam begraafplaats in Nederland is te vinden op Kranenburg in Zwolle.

Boeddhisme

Het Boeddhisme staat zowel begraven als cremeren toe; de individuele voorkeur is daarbij bepalend. In het Tibetaans Boeddhisme komen ook water- en luchtbegrafenissen voor. Meestal cremeert men de overledene. De as kan daarna worden uitgestrooid in helder water of op een hoge berg. Ook kan de as worden verwerkt in gezegende kleibeeldjes (tsa-tsa-beeldjes) of worden bewaard in een urn of kleine stupa (reliekschrijn). Er zijn geen specifieke begraafplaatsen voor Boeddhisme. Verspreid over de algemene begraafplaatsen komen we deze tegen.

Creools

Een Creoolse begrafenis wordt meestal voorgegaan door een kerkdienst met veel gezang. Bij de begrafenis is iedereen in het wit gekleed en de naaste familie heeft een hoofddoek, een anjisa op. De rouwperiode is opgebouwd uit verschillende perioden. Het is gebruikelijk dat de familie na acht dagen en na zes weken na de stervingsdag bij elkaar komt. Hierbij wordt de kleding aangepast. De eerste acht dagen is de kleding helemaal wit. Na veertig dagen draagt men een combinatie van zwart/wit. Vanaf die dag tot zes maanden na het overlijden mag naast het zwart-wit, ook de kleur paarsblauw gedragen worden. En na één jaar is de rouwperiode voorbij.

Bij de begrafenis gaat vaak een bazuinkoor of een trompettist voor. Sommigen hebben tijdens het leven aangegeven dansend naar het graf gebracht te willen worden. Door bepaalde swingende pasjes geven de dragers aan dit ritueel uiting. Het is een oude gewoonte. Ook zijn er geen specifieke creoolse begraafplaatsen, zij maken ook gebruik van de algemene begraafplaatsen.

Jodendom

Binnen de Joodse cultuur is het gebruikelijk om iedereen, arm of rijk, zo eenvoudig als mogelijk te begraven. Nadat iemand is overleden mag niemand hem of haar nog zien. Dat doet men omdat dit de geestelijke integriteit van de overledene aantast. Nadat iemand is overleden moet hij of zij zo snel als mogelijk worden begraven. Op Sabbat of een andere feestdag worden geen uitvaarten gehouden.

Enkele voorbeelden van Joodse begraafplaatsen in Nederland zijn te vinden in Apeldoorn en Bethhaim in Ouderkerk aan de Amstel.

Chinezen

Traditioneel begraven Chinezen hun doden. Tijdstip en plaats van begraven zijn van invloed op de relatie met de voorouders. Daarom wordt vaak een Feng Shui meester of boeddhistische monnik of priester om raad gevraagd bij besluiten rondom de uitvaart. Hij berekent op basis van de geboortedatum, geboortetijd, overlijdensdatum en -tijdstip op welke dag en op welk tijdstip de begrafenis moet plaatsvinden. De Feng-Shui-meester of geestelijke zoekt ook de ligging van de laatste rustplaats uit, passend bij de overleden persoon. Daarom gebruikt men vaak extra grote ronde kisten, zodat het lichaam in de goede richting gelegd kan worden. 

Een voorbeeld van een Chinese begraafplaats is te vinden op Kranenburg in Zwolle